وام بانوان بانک قرض الحسنه مهر

نام: اندوخته بانوان

سود: 4 درصد
این وام قرض الحسنه است و 4 دررصد کارمزد دارد.
نیاز به سپرده: برای مشمول این وام شدن نیاز به واریز مستمری ماهانه به حساب است.
حداکثر زمان بازپرداخت: 36 ماه
نوع ضمانت: اعتبارسنجی
سقف وام: 100 میلیون تومان
کف مبلغ وام: 3 میلیون تومان
حساب سپرده لازم: حساب قرض الحسنه
برای این تسهیلات نیاز به افتتاح حساب مخصوص طرح اندوخته بانوان است.
میزان سپرده: 800 هزار تومان
مدت زمان خواب سپرده: حداقل 4 ماه
سپرده جداگانه: –
هزینه جانبی: 300 تومان برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی
قسط وام: 3.030.303 تومان
سود وام: 800.000 تومان
شرایط و مقررات: گیرنده وام بانوان نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد.