طرح احسان بانک کشاورزی

طرح احسان بانک کشاورزی چگونه است؟

طرح احسان بانک کشاورزی قرض‌الحسنه بوده و دارای سود صفر یا ۴ درصد است. ضریب برابری این طرح (بنا بر مدت میانگین حساب که ۱ تا ۱۲ ماه است و دوره بازپرداخت تفاوت دارد) از ۵ درصد تا ۱۹۰ درصد است. سقف وام در این طرح ۳۰۰ میلیون تومان و برای ضمانت نیز به ضامن رسمی با کسر از حقوق نیاز دارید.