بانک دی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.

افرادی که مشتری بانک دی هستند می‌توانند و برای خرید کالا کمبود نقدینگی دارند، می‌توانند از وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح فرزانه استفاده کنند. افرادی که مایل به دریافت این وام هستند باید ضامن رسمی داشته باشند. حداکثر سود این تسهیلات ۱۸ درصد و مدت زمان بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

مبلغ اقساط این وام چقدر است؟

این وام برای خرید کالا است و کارمندان شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف می‌توانند با ارائه معرفی نامه از آن بهره مند شوند. با توجه به میزان وام، سود و مدت زمان بازپرداخت، مبلغ هر قسط ۵ میلیون و ۷۸ هزار و ۶۸۵ تومان است. کل سود وام ۱۰۴ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۱۲۹ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن ۳۰۴ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۲۹ تومان خواهد بود.

بانک دى با هدف ارزش آفرینى براى مشتریان خود اقدام به ارایه طرح فرزانه نموده است. مشترى گرامى شما مى توانید با افتتاح حساب طرح فرزانه بانک دى، از تسهیلات ویژه بهره مند شوید. انتخاب نرخ سود تسهیلات، مدت اقساط و مبلغ تسهیلات در اختیار مشتریان است:

شرایط دریافت وام

  • دوره گردش حساب براى بهره مندى از تسهیلات: حداقل ۳ ماه
  • نرخ تسهیلات: ۴ تا ۱۸ درصد
  • مدت اقساط: حداقل ۶ و حداکثر ۶۰ ماه

درصورتیکه میانگین حساب فرزانه مشترى طى یک دوره سه ماهه ۱ میلیارد ریال شود وصاحب حساب متقاضى دریافت تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد با اقساط ۲۴ ماهه باشد، مى تواند معادل ۳۴ درصد میانگین حساب یعنى ۳۴۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت نماید.

یلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.

افرادی که مشتری بانک دی هستند می‌توانند و برای خرید کالا کمبود نقدینگی دارند، می‌توانند از وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح فرزانه استفاده کنند. افرادی که مایل به دریافت این وام هستند باید ضامن رسمی داشته باشند. حداکثر سود این تسهیلات ۱۸ درصد و مدت زمان بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

مبلغ اقساط این وام چقدر است؟

این وام برای خرید کالا است و کارمندان شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف می‌توانند با ارائه معرفی نامه از آن بهره مند شوند. با توجه به میزان وام، سود و مدت زمان بازپرداخت، مبلغ هر قسط ۵ میلیون و ۷۸ هزار و ۶۸۵ تومان است. کل سود وام ۱۰۴ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۱۲۹ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن ۳۰۴ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۲۹ تومان خواهد بود.

بانک دى با هدف ارزش آفرینى براى مشتریان خود اقدام به ارایه طرح فرزانه نموده است. مشترى گرامى شما مى توانید با افتتاح حساب طرح فرزانه بانک دى، از تسهیلات ویژه بهره مند شوید. انتخاب نرخ سود تسهیلات، مدت اقساط و مبلغ تسهیلات در اختیار مشتریان است:

شرایط دریافت وام

  • دوره گردش حساب براى بهره مندى از تسهیلات: حداقل ۳ ماه
  • نرخ تسهیلات: ۴ تا ۱۸ درصد
  • مدت اقساط: حداقل ۶ و حداکثر ۶۰ ماه

درصورتیکه میانگین حساب فرزانه مشترى طى یک دوره سه ماهه ۱ میلیارد ریال شود وصاحب حساب متقاضى دریافت تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد با اقساط ۲۴ ماهه باشد، مى تواند معادل ۳۴ درصد میانگین حساب یعنى ۳۴۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت نماید.

رایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.

افرادی که مشتری بانک دی هستند می‌توانند و برای خرید کالا کمبود نقدینگی دارند، می‌توانند از وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح فرزانه استفاده کنند. افرادی که مایل به دریافت این وام هستند باید ضامن رسمی داشته باشند. حداکثر سود این تسهیلات ۱۸ درصد و مدت زمان بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.